Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

13. 12. 2023 | Aktuality z města | Autor: Hana Srncová

12. řádné zasedání Zastupitelstva města Luhačovice

12. řádné zasedání Zastupitelstva města Luhačovice

Ve čtvrtek 14. 12. 2023 se ve velké zasedací místnosti Městského úřadu uskuteční 12. řádné zasedání Zastupitelstva města Luhačovice. 

Začátek je v 15.00 hod. Jednání je veřejné. 


Program
1. Zahájení a schválení programu 12. schůze zastupitelstva města
2. Připomínky k zápisu z 10. a 11. zasedání zastupitelstva města
3. Kontrola plnění usnesení
4. Změna č. 6 Územního plánu Luhačovice - IMOS TRADE a. s.
5. Kulturní a kongresové centrum Elektra - rozpočtová změna č. 11
6. Technické služby Luhačovice - rozpočtová změna č. 3
7. Sportovní centrum Radostova - snížení neinvestičního příspěvku a rozpočtová změna
č. 2
8. Základní škola Luhačovice - snížení neinvestičního příspěvku a rozpočtová změna č.
6
9. Rozpočet města Luhačovice na rok 2024
10. Střednědobý výhled rozpočtu města Luhačovice na roky 2025-2028
11. Smlouva o kontokorentním úvěru s Českou spořitelnou, a. s. na období let 2023-2024
12. Rozpočtové opatření č. 8/2023
13. Prodej pozemku parc. č. st. 933 v k. ú. Luhačovice
14. Prodej pozemku parc. č. 780/21 v k. ú. Luhačovice
15. Převod majetku města k hospodaření Technickým službám Luhačovice
16. Převod majetku Kulturního a kongresového centra Elektra, p. o. k hospodaření
Technickým službám Luhačovice
17. Podání žádosti o dotaci z Národního plánu obnovy – kyberbezpečnost
18. Likvidace majetku města
19. Prominutí nájemného po dobu stavebních prací - restaurace Kulturního a
kongresového centra Elektra
20. Zrušení usnesení č. 99/Z5/2018-2022 - prodej části pozemku parc. č. 1974/4 v k. ú.
Kladná Žilín
21. Informace vedoucí odboru správy majetku – pozemky města LV 10001
22. Informace vedoucí odboru správy majetku
23. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství
24. Změna finančního výboru
25. Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi Městem Luhačovice a členem
zastupitelstva města
26. Poskytnutí mimořádné odměny starostovi města a místostarostovi města Luhačovice
v souladu s § 76 zákona č.128/2000 Sb., zákona o obcích
27. Různé (od 16:00 hod.)
28. Informace ke zprávám z rady města
29. Informace o činnosti výborů zastupitelstva města
30. Informace starosty a místostarosty
31. Interpelace
32. Závěr

Ing. Marian Ležák
starosta

Nahoru